FAQ

Какво е International Education Society (IES)?

IES е фирма за сертификация, която е основана през 1997 година, регистрирана е в Лондон и нейният клиентски център и мениджмънт са със седалище в Бърно в Чехия. IES се специализира в оценката и сертифицирането на всички типове образователни институции, образователни програми и лектори в международен мащаб. Сертификацията включва висши училища, университети и техните факултети, полувисши училища, институции на средното образование, основни училища, езикови школи, образователни агенции и образователни секции на търговски и нетърговски организации.

Какво е значението на този сертификат за нас?

  1. Ще дадете възможност на своите студенти да получат международен сертификат и ще улесните реализацията им на пазара на труда
  2. Ще се включите към сертифицирани институции, ще увеличите кредита си в международен мащаб, ще спечелите предимство пред конкуренцията и ще обърнете насочите вниманието на обществото към предомствата на своето училище

Какво представлява международният сертификат IES?

Международният сертификат IES е документ, който може да получи само абсолвент на сертифицирано училище и на сертифицирана образователна програма. Този сертификат се издава стандартно на английски и на съответния официален език на страната. По желание сертификатът може да бъде издаден и на друг световен език. Сертификатът съдържа идентификационните данни на собственика му, завършената образователна програма, името и местонахождението на завършеното училище и сертификационна степен, съдържаща рейтинга на завършеното училище. Сертификатът съдържа защитни елементи. Модел на сертификата и всички негови актуални преводи на световните езици можете да намерите на тази страница с препратката Сертификат.

Защо на нашите абсолвенти не им стига само нашата диплома за завършено образование?

Вашият документ информира за това какво е завършил абсолвентът и с какъв успех, но международният сертификат IES информира и за нивото на Вашето училище. Вашият абсолвент ще получи за бъдещия си работодател комплексна информация, която може да го постави в по-изгодна позиция пред конкурентите за работното място.

Как протича процесът на сертификация на училището?

Винаги се сертифицира образователната институция като цяло (в случай на университет отделните факултети) и отделно нейните образователни програми (учебни програми, специализации). Не е необходимо да се сертифицират всички факултети или всички образователни програми. При подписването на договор за сътрудничество училището получава материалите за сертификация. Тези материали са специфицирани на тази страница в препратка Начин на получаване на сертификат Сертификацията се реализира въз основа на писмените документи и фотодокументация. След приключване на процедурата по сертификация сертифицираната институция получава подробен доклад с присъдения рейтинг, който в процеса на сътрудничеството може да се променя въз основа на редовната проверка на нивото на институцията. Процесът по сертификацията трае приблизително 3 месеца от подписването на договора. От това около 6 – 8 седмици са необходими на училището за подготовка на документите и IES довършва сертификацията до 1 месец след получаването на тези документи.

Колко струва сертификацията на училището?

Цените са определени така, че да бъдат приемливи и за по-малки образователни субекти. Актуалните ценови условия са посочени на тази страница в препратка Ценоразпис. Сертификацията на образователните програми (учебните дисциплини) е безплатна. Винаги се плаща месечна административна такса през целия период на сътрудничеството. При университетите месечната административна такса се заплаща за всеки сертифициран факултет поотделно.

Какво е ICI?

Фирма International Certification Institute /ICI/ е основана през 2019 година. През същата година беше реализирано свързването с фирма International Education Society /IES/. ICI и IES реализират общия проект Certificate. Сертифицираните институции получават автоматично сертификация и от двете фирми.

Какво е ICI сертификат?

ICI сертификатът описва най-вече специализираните компетентности, които студентът е придобил по време на своето обучение. Същевременно съдържа списък на важни фирми и институции, които са информирани за проекта Certificate. Така той предоставя на работодателя детайлно описание на знанията и специализирания опит на абсолвента.

Притежаването на ICI и IES сертификат осигурява голямо конкурентно предимство за абсолвента на пазара на труда в страната и в чужбина.

ICI сертификатът се издава само на английски език.

Какви пропагационни и информационни материали ще получи училището след сертификацията?

Всяка сертифицирана институция получава лого на IES и ICI и графичен знак за сертификация заедно с упътване за презентация на сертификацията. Разбира се, получава и сертификати на институцията (формат A3), флагче IES, информационен банер (банери) и си избира някой от информационните панели (формат A1). Училището може да си поръча и други материали за презентация.

Кога училището започва да плаща месечна административна такса?

След приключването на процеса на сертификация.

Как се плащат таксите?

Всички такси се плащат редовно чрез фактури.

Кой печата сертификатите за абсолвентите?

Сертификатите се печатат от нашата фирма въз основа на поръчка от сертифицираната институция. Сертификатите се изпращат заедно в сертифицираната институция. Абсолвентът не може сам да си поръча сертификата, поръчката винаги се изпраща от училището, което е гарант за завършването на абсолвента.

Кой плаща сертификатите на абсолвентите?

Често ги плащат самите абсолвенти, но има и училища, които поемат сертификатите на студентите с помощта на фондации, различни мотивационни програми и др. под. Някои училища основават фондове, в които студентите могат да правят спестявания по време на своето обучение. Частните училища и образователни агенции обикновено включват разходите за международния сертификат IES и ICI автоматично в таксата за обучение.

След колко време получаваме поръчаните сертификати?

IES веднага след получаването на доставката издава фактура. След нейното заплащане сертификатите са експедирани най-късно до 48 часа. Сертификатите могат да Ви бъдат доставени още преди тържественото изпращане на абсолвентите.

Колко дълго важи сертификацията?

Сертификацията е валидна за периода на сътрудничество с IES/ICI . При сертифицираните институции рейтингът всяка година безплатно се проверява посредством актуализиращ въпросник. Ако през първите три години при наблюдаваните данни няма значителни отклонения, преминава се към проверка на рейтинга в двугодишен цикъл.

Сертификатите имат ли международна валидност?

За периода на своето съществуване международните сертификати IES спечелиха значима позиция. Те не заместват легализирането на документи, но според отзивите на притежателите им те се приемат от пазара на труда. Това е така и поради факта, че те са международно разбираеми, тъй като се издават на английски и на официалния език на конкретната държава. Освен това сертификат може да се получи и на други световни езици.

Международните сертификати IES са предназначени главно за представителите на икономическата сфера и се издават от 1997 година. Всяка година издаваме няколко хиляди сертификата. Сертификатите попадат при работодатели в Европа, САЩ, Австралия, а също и Азия.

ICI сертификатът описва най-вече специализираните компетенции, които студентът е придобил по време на своето обучение. Същевременно съдържа списък на значимите фирми и институции, които са информирани за проекта Certificate. Така той предоставя на работодателя детайлно описание на познанията и специализирания опит на абсолвента. Притежанието на ICI и IES сертификат осигурява голямо предимство пред конкуренцията за абсолвента на пазара на труда в страната и чужбина.

ICI сертификатът се издава само на английски език.

IES изпраща информация за сертифицирането и за международните сертификати на голям брой институции. Списъците на информираните субекти ще намерите на тази страница под линка Приложение на сертификатите.

Може ли всеки студент да получи сертификатите?

Да, единственото условие е успешно завършване на обучението (отличният успех не е единствената предпоставка за успешна реализация в практиката). Някои училища дават на своите най-добри студенти сертификатите безплатно и ги заплащат от свои средства (фондове, сдружения и др. под.). Зависи изцяло от философията на училището какви критерии ще избере за получаване на сертификатите.

Съществува ли база данни на сертифицираните училища?

Да, на тази страница в препратка Сертифицирани институции. Тук можете да намерите сертифицираните институции в отделните държави.