FAQ

Какво е International Education Society (IES)?

IES е фирма за сертификация, която е основана през 1997 година, регистрирана е в Лондон и нейният клиентски център и мениджмънт са със седалище в Бърно в Чехия. IES се специализира в оценката и сертифицирането на всички типове образователни институции, образователни програми и лектори в международен мащаб. Сертификацията включва висши училища, университети и техните факултети, полувисши училища, институции на средното образование, основни училища, езикови школи, образователни агенции и образователни секции на търговски и нетърговски организации.

Какво е значението на този сертификат за нас?

  1. Ще дадете възможност на своите студенти да получат международен сертификат и ще улесните реализацията им на пазара на труда
  2. Ще се включите към сертифицирани институции, ще увеличите кредита си в международен мащаб, ще спечелите предимство пред конкуренцията и ще обърнете насочите вниманието на обществото към предомствата на своето училище

Какво представлява международният сертификат IES?

Международният сертификат IES е документ, който може да получи само абсолвент на сертифицирано училище и на сертифицирана образователна програма. Този сертификат се издава стандартно на английски и на съответния официален език на страната. По желание сертификатът може да бъде издаден и на друг световен език. Сертификатът съдържа идентификационните данни на собственика му, завършената образователна програма, името и местонахождението на завършеното училище и сертификационна степен, съдържаща рейтинга на завършеното училище. Сертификатът съдържа защитни елементи. Модел на сертификата и всички негови актуални преводи на световните езици можете да намерите на тази страница с препратката Сертификат.

Защо на нашите абсолвенти не им стига само нашата диплома за завършено образование?

Вашият документ информира за това какво е завършил абсолвентът и с какъв успех, но международният сертификат IES информира и за нивото на Вашето училище. Вашият абсолвент ще получи за бъдещия си работодател комплексна информация, която може да го постави в по-изгодна позиция пред конкурентите за работното място.

Как протича процесът на сертификация на училището?

Винаги се сертифицира образователната институция като цяло (в случай на университет отделните факултети) и отделно нейните образователни програми (учебни програми, специализации). Не е необходимо да се сертифицират всички факултети или всички образователни програми. При подписването на договор за сътрудничество училището получава материалите за сертификация. Тези материали са специфицирани на тази страница в препратка Начин на получаване на сертификат Сертификацията се реализира въз основа на писмените документи и фотодокументация. След приключване на процедурата по сертификация сертифицираната институция получава подробен доклад с присъдения рейтинг, който в процеса на сътрудничеството може да се променя въз основа на редовната проверка на нивото на институцията. Процесът по сертификацията трае приблизително 3 месеца от подписването на договора. От това около 6 – 8 седмици са необходими на училището за подготовка на документите и IES довършва сертификацията до 1 месец след получаването на тези документи.

  Колко струва сертификацията на училището?

Цените са определени така, че да бъдат приемливи и за по-малки образователни субекти. Актуалните ценови условия са посочени на тази страница в препратка Ценоразпис. Сертификацията на образователните програми (учебните дисциплини) е безплатна. Винаги се плаща месечна административна такса през целия период на сътрудничеството. При университетите месечната административна такса се заплаща за всеки сертифициран факултет поотделно.

 

Какви пропагационни и информационни материали ще получи училището след сертификацията?

Всяка сертифицирана институция получава логото на IES и графичния сертифиционен знак заедно с инструкциите за презентация на сертификацията. Ще получи разбира се и сертификата на институцията (формат А3), знаменце на IES и ще си избере някой от информационните панели (формат А). Училището може да си поръча и други материали за презентация, например roll-up, каменна плоча за сградата и знаме на пилон.

Кога училището започва да плаща месечна административна такса?

След приключването на процеса на сертификация.

Как се плащат таксите?

Всички такси се плащат редовно чрез фактури.

Кой печата сертификатите на IES за абсолвентите?

CСертификатите се печатат от IES възуоснова на поръчка от сертифицираната институция. Сертификатите се изпращат общо на сертифицираната институция. Сертификатът не може да се поръча от самия абсолвент, поръчката винаги се изпраща от училището, което е гарант за завършването на обучението на кандидата.

Кой плаща сертификатите на абсолвентите?

Често самите абсолвенти си ги плащат, но има и училища, които плащат сертификатите на студентите посредством фондации, различни мотивационни програми и др. под. Някои училища основават фондове, където студентите по време на обучението си спестяват пари. Езиковите школи и образователните агенции обикновено автоматично включват разходите за международния сертификат IES в цената на курса на обучение или в таксата.

След колко време получаваме поръчаните сертификати?

IES веднага след получаването на доставката издава фактура. След нейното заплащане сертификатите са експедирани най-късно до 48 часа. Сертификатите могат да Ви бъдат доставени още преди тържественото изпращане на абсолвентите.

Колко дълго е валидна сертификацията?

Сертификацията важи през вялото време на сътрудничеството с IES. В сертифицираните институции рейтингът всяка година се проверява безплатно с помощта на актуализиращ въпросник. Ако през първите три години наблюдаваните данни са без големи промени, преминава се към проверяване на рейтинга на двугодишен цикъл.

Имат ли сертификатите на IES международна валидност?

За времето на своето съществуване международните сертификати на IES спечелиха значима позиция. Те не заместват заверените и признати документи, но според техните притежатели те се приемат на пазара на труда. Това се дължи на факта, че са приемани и разбирани и в чужбина, защото са издадени на английски и на официалния език на конкретната държава. Освен това сертификатът може да се издаде и на друг световен език.

Международните сертификати на IES са определени главно за представителите на икономическата сфера и се издават от 1997 година. Всяка година издаваме няколко хиляди сертификата. Сертификатите попадат в ръцете на работодатели от всички развити европейски страни, САЩ, Австралия, а също и Азия.

IES изпраща информация за сертификацията и международните сертификати на голям брой институции. Списъците на информираните обекти се намират на тази страница в препратка . Приложение на сертификатите.

Всеки студент ли може да получи сертификата?

Да, условие на IES е завършване на обучението (отличният успех не е единственото условие за добра реализация в практиката). Някои училища дават на най-добрите си студенти този сертификат безплатно и го плащат от свои средства (фондове, сдружения и др. под.). Всичко зависи изцяло от философията на училището и от това какви критерии ще избере за получаването на сертификата. 

Съществува ли база данни на сертифицираните училища?

Да, на тази страница в препратка Сертифицирани институции. Тук можете да намерите сертифицираните институции в отделните държави.