Zásady spracovania osobných údajov

International Education Society Ltd. - pobočka zahraničnej právnickej osoby, so sídlom Brno, Vídeňská 119, Brno 619 00, IČO: 269 43 948 a International Certification Institute, s. r. o. IČO: 078 89 798 ako správca osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), resp. všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) môžu spracúvať moje osobné údaje, ktoré im dobrovoľne poskytujem za účelom získania podrobnejších informácií.

Osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch patriacich buď poskytovateľovi, alebo zmluvnému poskytovateľovi internetových služieb a je s nimi zaobchádzané v súlade so všeobecnými zásadami informačnej bezpečnosti.

V prípade predaja, zlúčenia alebo likvidácie si Poskytovateľ vyhradzuje právo previesť informácie vrátane osobných údajov na tretiu stranu za predpokladu, že sa tretia strana zaviaže zachovať tento dokument v plnom rozsahu a zabezpečiť uchovávanie osobných údajov v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu podľa potreby aktualizovať.