Asmens duomenų tvarkymo principai

International Education Society Ltd. - užsienio juridinio asmens filialas, kurio registruota buveinė yra Brno, Vídeňská 119, Brno 619 00, ID Nr. 269 43 948 ir International Certification Institute, s. r. o. ID Nr. 078 89 798 kaip asmens duomenų valdytojas pagal Įstatymą Nr. 101/2000 Coll, dėl asmens duomenų apsaugos ir tam tikrų įstatymų pakeitimo, su vėlesniais pakeitimais (toliau - Asmens duomenų apsaugos įstatymas), arba Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679), gali tvarkyti mano asmens duomenis, kuriuos savanoriškai jiems pateikiu, siekdami gauti išsamesnės informacijos.

 

Asmens duomenys saugomi saugiuose serveriuose, priklausančiuose Teikėjui arba pagal sutartį pasamdytam interneto paslaugų teikėjui, ir tvarkomi laikantis bendrųjų informacijos saugumo principų.

 

Pardavimo, susijungimo ar likvidavimo atveju Teikėjas pasilieka teisę perduoti informaciją, įskaitant asmens duomenis, trečiajai šaliai, su sąlyga, kad trečioji šalis įsipareigoja laikytis visų šios privatumo politikos nuostatų ir užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.