FAQ

Kto je International Education Society (IES)?

IES je certifikačná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1997, je registrovaná v Londýne a jej klientske centrum a manažment sídli v Brne v Českej republike. IES sa špecializuje na hodnotenie a certifikáciu všetkých typov vzdelávacích inštitúcii, vzdelávacích programov a lektorov v medzinárodnej miere. Certifikácia zahŕňa vysoké školy, univerzity a ich fakulty, vyššie odborné školy, stredoškolské inštitúcie, základné školy, jazykové školy, vzdelávacie agentúry a vzdelávacie sekcie komerčných i nekomerčných organizácií.

Aký má pre nás certifikácia význam?

  1. Umožníte svojim študentom získať medzinárodný certifikát a uľahčíte im tým uplatnenie na trhu práce
  2. Zaradíte sa medzi certifikované inštitúcie, zvýšite svoj kredit v medzinárodnom meradle, získate konkurenčnú výhodu a verejnosť upozorníte na prednosti svojej školy

Čo je medzinárodný certifikát IES?

Medzinárodný certifikát IES je doklad, ktorý môže získať len absolvent certifikovanej školy a certifikovaného vzdelávacieho programu. Tento certifikát je štandardne vydávaný v angličtine a v úradnom jazyku konkrétnej krajiny. Na požiadanie je možné certifikát vydať aj v ďalších svetových jazykoch. Certifikát obsahuje identifikačné údaje držiteľa, absolvovaný vzdelávací program, názov a miesto absolvovanej školy a certifikačný stupeň obsahujúci rating absolvovanej školy. Certifikát obsahuje ochranné prvky. Ukážku certifikátu a všetky jeho aktuálne preklady do svetových jazykov nájdete na tejto stránke pod odkazom Certifikát.

Prečo našim absolventom nestačí len náš doklad o ukončenom vzdelaní?

Pretože Váš doklad informuje o tom, čo absolvent vyštudoval a s akým prospechom, ale medzinárodný certifikát IES informuje aj o úrovni Vašej školy. Váš absolvent získa pre budúceho zamestnávateľa ucelenú informáciu, ktorá ho môže zvýhodniť pred konkurentmi na pracovnú pozíciu.

Ako prebieha certifikačný proces školy?

Vždy je certifikovaná vzdelávacia inštitúcia ako celok (v prípade univerzít jednotlivé fakulty) a zvlášť ich vzdelávacie programy (študijné odbory, špecializácie). Nie je potrebné certifikovať všetky fakulty alebo všetky vzdelávacie programy. Po podpísaní zmluvy o spolupráci škola dostane materiály na certifikáciu. Tieto podklady sú špecifikované na tejto stránke pod odkazom Postup získania certifikátu. Certifikácia je realizovaná na základe písomných podkladov a fotodokumentácie. Po ukončení certifikačného konania certifikovaná inštitúcia získa podrobnú správu s prideleným ratingom, ktorý sa v priebehu spolupráce môže meniť na základe pravidelného overovania úrovne inštitúcie. Certifikačný proces trvá približne 3 mesiace od podpisu zmluvy. Z toho asi 6 – 8 týždňov potrebuje škola na prípravu podkladov a IES certifikáciu ukončí do 1 mesiaca po prijatí týchto podkladov.

Ako je certifikácia školy nákladná?

Aktuálne cenové podmienky sú uvedené na tejto stránke pod odkazom Cenník. Certifikácia vzdelávacích programov (študijných odborov) je zdarma. Vždy je účtovaný mesačný správny poplatok a to po celú dobu spolupráce. V prípade univerzít je mesačný správny poplatok hradený za každú certifikovanú fakultu zvlášť.

Kto je ICI?

Spoločnosť International Certification Institute /ICI/ bola založená v roku 2019. V tom istom roku došlo k prepojeniu so spoločnosťou International Education Society /IES/. ICI a IES realizujú spoločný projekt Certificate. Certifikované inštitúcie získavajú automaticky certifikáciu oboch spoločností.

Čo je ICI certifikát?

ICI certifikát popisuje v prvom rade odborné kompetencie, ktoré študent získal počas svojho štúdia. Súčasne obsahuje zoznam významných firiem a inštitúcií informovaných o projekte Certificate. Dáva tak zamestnávateľovi detailný prehľad znalostí a odborných skúseností absolventa.

Vlastníctvo ICI a IES certifikátu poskytuje silnú konkurenčnú výhodu pre absolventa na medzinárodnom i tuzemskom trhu práce.

ICI certifikát sa vydáva len v anglickom jazyku.

Aké propagačné a informačné materiály škola po certifikácii získa?

Každá certifikovaná inštitúcia dostane logá IES a ICI a grafickú certifikačnú značku spolu s manuálom na prezentáciu certifikácie. Samozrejme získa i certifikáty inštitúcie (formát A3), vlajočku IES, informačný banner (bannery) a vyberie si niektorý z informačných panelov (formát A1). Škola si môže objednať aj ďalšie prezentačné materiály.

Kedy škola zacina platiť mesačný správny poplatok?

Po skončenie certifikačného procesa.

Ako sa účtujú poplatky?

Všetky poplatky sú vyúčtované riadnou faktúrou.

Kto tlačí certifikáty pre absolventov?

Certifikáty tlačí naša spoločnosť na základe objednávky certifikovanej inštitúcie. Certifikáty sa zasielajú certifikovanej inštitúcii hromadne. Certifikát si nikdy nemôže objednať sám absolvent, objednávku zasiela vždy škola, ktorá garantuje absolvovanie štúdia žiadateľom.

Kto platí certifikáty pre absolventov?

Často si ich platia absolventi sami, no sú školy, ktoré na certifikát študentom prispievajú prostredníctvom nadácií, rozličných motivačných programov a pod. Niektoré školy zakladajú fondy, v ktorých si študenti počas štúdia šporia. Súkromné školy a vzdelávacie agentúry väčšinou zahŕňajú náklady na medzinárodný certifikát IES a ICI automaticky do výšky školného alebo kurzovného.

Za ako dlho dostanem objednané certifikáty?

IES ihneď po obdržaní objednávky vystavuje faktúru. Po jej zaplatení sú certifikáty expedované najneskôr do 48 hodín. Certifikáty Vám môžeme dodať ešte pred slávnostným vyradením absolventov.

Ako dlho platí certifikácia?

Certifikácia platí počas spolupráce s IES/ICI. V prípade certifikovaných inštitúcií sa rating každoročne zdarma overuje prostredníctvom aktualizačného dotazníku. Ak sú v prvých 3 rokoch sledované údaje bez výrazných výkyvov, prechádza sa na overovanie ratingu v dvojročnom cykle.

Majú certifikáty medzinárodnú platnosť?

V priebehu existencie získali medzinárodné certifikáty IES významnú pozíciu. Nenahradzujú síce nostrifikačné dokumenty, avšak podľa ohlasov držiteľov sú trhom práce akceptované. Je to aj z toho dôvodu, že sú medzinárodne zrozumiteľné, pretože sa vydávajú v angličtine a úradnom jazyku konkrétneho štátu. Navyše možno certifikát získať aj v ďalších svetových jazykoch.

Medzinárodné certifikáty IES sú určené hlavne zástupcom ekonomickej sféry a vydávajú sa už od roku 1997. Každý rok vydáme niekoľko tisíc certifikátov. Certifikáty sa dostávajú do rúk zamestnávateľov v Európe, USA, Austrálii a tiež Ázii.

ICI certifikát popisuje predovšetkým odborné kompetencie, ktoré študent získal v priebehu svojho štúdia. Súčasne obsahuje zoznam významných firiem a inštitúcií informovaných o projekte Certificate. Poskytuje tiež zamestnávateľovi detailný prehľad znalostí a odborných skúseností absolventa. Vlastníctvo ICI a IES certifikátu poskytuje silnú konkurenčnú výhodu pre absolventa na medzinárodnom i tuzemskom trhu práce.

ICI certifikát sa vydáva len v anglickom jazyku.

IES zasiela informácie o certifikácii a medzinárodných certifikátoch veľkému množstvu inštitúcií. Zoznamy informovaných subjektov nájdete na tejto stránke pod odkazom Uplatnenie certifikátov.

Môže certifikáty získať každý študent?

Áno, podmienkou je absolvovanie štúdia (výborný prospech nie je jediným predpokladom na dobré uplatnenie v praxi). Niektoré školy svojim najlepším študentom dávajú certifikáty zdarma a hradia ich zo svojich prostriedkov (fondy, združenia a pod.) Záleží len od filozofie školy, aké kritériá zvolí na získanie certifikátov.

Existuje databáza certifikovaných škôl?

Áno, na tejto stránke pod odkazom Certifikované školy. Tu môžete vyhľadať certifikované inštitúcie podľa štátov.