FAQ

Kim jest International Education Society (IES)?

IES jest spółką certyfikującą, założoną w roku 1997. Spółka zarejestrowana jest w Londynie i jej centrum obsługi klienta oraz kierownictwo mają siedzibę w Brnie w Republice Czeskiej. IES specjalizuje się w ocenie i certyfikacji wszystkich typów instytucji edukacyjnych, programów kształcenia i lektorów w skali międzynarodowej. Certyfikacja obejmuje szkoły wyższe, uniwersytety oraz ich wydziały, szkoły pomaturalne, szkoły średnie, szkoły podstawowe, agencje edukacyjne i działy edukacjne organizacji komercyjnych i niekomercyjnych.

Jakie znaczenie ma dla nas certyfikacja?

  1. Umożliwią Państwo swoim studentom uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, ułatwiając im w ten sposób znalezenie pozycji na rynku pracy
  2. Dołączą Państwo do nstytucji certyfikowanych, podwyższą swój kredyt i konkurencyjność w skali międzynarodowej oraz zwrócą Państwo uwagę społeczeństwa na zalety swej szkoły

Co to jest międzynarodowy certyfikat IES?

Międzynarodowy certyfikat IES jest dokumentem, który może otrzymać tylko absolwent certyfikowanej szkoły i certyfikowanego programu kształcenia. Certyfikat ten wydaje się standardowo w języku angielskim i w języku urzędowym konkretnego państwa. Na żądanie można certyfikat wydać także w innych językach światowych. Certyfikat zawiera dane identyfikacyjne posiadacza, ukończony program kształcenia, nazwę i siedzibę ukończonej szkoły oraz stopień certyfikacyjny łącznie z ratingiem ukończonej szkoły. Certyfikat jest wyposażony w elementy ochronne. Wzór certyfikatu oraz wszystkie aktualne tłumaczenia na języki światowe można znaleźć na tej stronie, korzystając z odsyłacza Certyfikat.

Dlaczego naszym absolwentom nie wystarczy tylko nasz dokument stwierdzający ukończenie studiów?

PPonieważ Państwa dokument informuje o tym, jakie studia i z jakim wynikiem absolwent ukończył, natomiast międzynarodowy certyfikat IES informuje także o poziomie Państwa szkoły. Państwa absolwent uzyskuje dla swojego przyszłego pracodawcy całościową informację, która może być dla niego zaletą w zdobywaniu miejsca pracy, której nie mają konkurenci.

Jak przebiega proces certyfikacji szkoły?

Certyfikowana jest zawsze instytucja kształcąca jako całość (w przypadku uniwersytetu poszczególne wydziały), osobno zaś jej programy kształcenia (kierunki studiów, specjalizacje). Nie jest konieczna certyfikacja wszystkich wydziałów lub wszystkich programów kształcenia. Po podpisaniu umowy współpracy szkoła otrzyma materiały do certyfikacji. Materiały te wyspecyfikowano na tej stronie pod odsyłaczem Procedura uzyskania certyfikatu. Certyfikację przeprowadza się na podstawie pisemnych dokumentów i dokumentacji fotograficznej. Po ukończeniu postępowania certyfikacyjnego otrzyma certyfikowana instytucja szczegółowy raport z przyznanym ratingiem, który w czasie współpracy może ulegać zmianom na podstawie okresowego sprawdzania poziomu instytucji. Proces certyfikacji trwa ok. 3 miesięcy od podpisania umowy. Ca 6 – 8 tygodni jest szkołe potrzebne na przygotowanie dokumenów. IES ukończy certyfikację w terminie 1 miesiąca od otrzymania tych dokumentów.

Jak kosztowna jest certyfikacja szkoły?

Ceny ustala się w takiej wysokości, by mogły zostać zaaceptowane także przez mniejsze podmioty edukacyjne. Aktualne warunki cenowe podano na tej stronie pod odsyłaczem Cennik. CCertyfikacja programów edukacyjnych (kierunków studiów) jest bezpłatna. Zawsze nalicza się miesięczną opłatę administracyjną, i to w ciągu całego okresu współpracy. W przypadku uniwersytetów pokrywa się miesięczną opłatę administracyjną osobno za każdy wydział.

Jakie materiały promocyjne i informacyjne otrzyma szkoła po certyfikacji?

Każda certyfikowana instytucja otrzyma logo IES i graficzny znak certyfikacyjny łącznie z instrukcją dot. prezentowania certyfikacji. Instytucja naturalnie otrzyma także certyfikat instytucji (format A3), proporczyk IES oraz wybierze sobie jedną z tablic informacyjnych (format A1). Szkoła może zamówić także inne materiały promocyjne, np. roll-up, granitową tablicę na budynek i flagę masztową.

Kiedy zaczyna szkoła uiszczać miesięczną opłatę administracyjną?

Dopiero po ukończeniu procesu certyfikacji.

Jak rozlicza się opłaty?

Wszystkie opłaty rozlicza się na podstawie należytej faktury. 

Kto drukuje certyfikaty IES dla absolwentów?

Certyfikaty drukuje IES na podstawie zamówienia certyfikowanej instytucji. Certyfikaty wysyła się do certyfikowanej instytucji razem. Certyfikatu nigdy nie może zamówić sam absolwent, zamówienie wysyła zawsze szkoła, gwarantując w ten sposób fakt ukończenia studiów przez wnioskodawcę.

Kto płaci za certyfikaty dla absolwentów?

Często płacą za nie sami absolwenci, są jednak szkoły, które studentom do certyfikatów dokładają za pośrednictwem fundacji, różnych programów motywacyjnych itp. Niektóre szkoły zakładają fundusze, w których studenci w czasie studiów oszczędzają. Szkoły języków i agencje edukacyjne wliczają koszty wydania międzynarodowego certyfikatu IES automatycznie do kwoty czesnego lub opłat za kursy.

Za jak długo otrzymamy zamówione certyfikaty?

IES wystawia fakturę zaraz po otrzymaniu zamówienia. Po jej zapłaceniu są certyfikaty ekspediowane najpóźniej do 48godzin. Certyfikaty możemy Państwu dostarczyć jeszcze przed uroczystą promocją absolwentów.

Jak długo zachowuje certyfikacja swoją ważność?

Certyfikacja jest ważna w czasie współpracy z IES. W przypadku certyfikowanych instytucji corocznie sprawdza się rating za pośrednictwem kwestionariusza aktualizacyjnego. Jeżeli sprawdzane dane nie wykazują w ciągu pierwszych 3 lat wyraźnych wahań, przechodzi się na sprawdzanie ratingu w cyklu dwuletnim.

Czy certyfikaty IES mają charakter międzynarodowy?

Za czas swojego istnienia zdobyły międzynarodowe certyfikaty IES ważną pozycję. NNie zastępują wprawdzie dokumentów nostryfikacyjnych, lecz według doniesień ich posiadaczy są akceptowane przez rynek pracy. Przyczyną tego jest także fakt, że są zrozumiałe za granicą, gdyż wydaje się je w języku angielskim i języku urzędowym konkretnego kraju. W dodatku certyfikat można otrzymać także w innych językach światowych.

MMiędzynarodowe certyfikaty IES są przeznaczone głównie dla przedstawicieli sfery gospodarczej i wydaje się je już od 1997 roku. Corocznie wydajemy kilka tysięcy certyfikatów. Certyfikaty dostają się do rąk pracodawców ze wszystkich rozwiniętych krajów europejskich, USA, Australii a także Azji.

 

Czy certyfikat może uzyskać każdy student?

Tak, warunkiem IES jest ukończenie studiów (bardzo dobre oceny nie zapewniają same w sobie powodzenia w praktyce). Niektóre szkoły wręczają certyfikat swoim najlepszym studentom za darmo, pokrywając koszty z własnych środków (fundusze, stowarzyszenia itp.) Zależy to jedynie od podejścia szkoły, jakie kryteria uzyskania certyfikatu określi.

Czy istnieje baza danych z certyfikowanymi szkołami?

Tak, na aktualnej stronie pod odsyłaczem Certyfikowane instytucje Tu można szukać certyfikowanych instytucji według państw.