IES

Spoločnosť International Education Society (IES) bola založená v roku 1997 a počas svojej existencie sa stala významnou inštitúciou špecializujúcou sa výlučne na certifikáciu vzdelávacích subjektov, najmä vysokých a stredných škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania.

Členstvo IES v Medzinárodnej obchodnej komore.

Sme členmi Medzinárodnej obchodnej komory. Naším cieľom je širšia podpora certifikácie IES medzi zamestnávateľmi.


História projektu Certificate

IES bola založená ako nástupnická organizácia programu európskeho spoločenstva YOUTH. Tento program bol v rokoch 1993 až 1996 riadený a finančne podporovaný projektom PHARE. Realizovaný bol ako spoločný projekt Veľkej Británie, Poľska, Írska a Českej republiky.

Program YOUTH bol koordinovaný centrálou OUVERTURE v Glasgowe a metodická pomoc bola poskytovaná kanceláriou ECOS-OUVERTURE v Budapešti. V rámci programu YOUTH bola sledovaná problematika súvisiaca s uplatňovaním absolventov rôznych typov vzdelávacích zariadení na trhu práce. Výsledkom prieskumu bolo okrem iného zistenie, že jedným z hlavných nedostatkov je absencia medzinárodného dokladu – certifikátu, ktorý svojmu držiteľovi umožní lepšie sa presadiť na medzinárodnom, ale aj tuzemskom trhu práce a zamestnávateľom poskytne kvalitné informácie, ktoré nie sú obsahom klasického vysvedčenia alebo iného osvedčenia. Na základe tohto poznatku bol pripravený projekt Certificate.

 


Hlavná činnosť IES

1/ IES realizuje projekt Certificate, v rámci ktorého sú posudzované a certifikované vzdelávacie subjekty a ich vzdelávacie programy.

2/ IES vydáva medzinárodné certifikáty záujemcom z radov absolventov certifikovaných subjektov. Tieto certifikáty slúžia na uľahčenie uplatnenia na tuzemskom i medzinárodnom trhu práce.

3/ IES vystavuje medzinárodné certifikáty pedagógom a lektorom certifikovaných i necertifikovaných inštitúcií a takisto nezávislým lektorom.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com