FAQ

Kdo je International Education Society (IES)?

IES je certifikační společnost, která byla založena v roce 1997, je registrována v Londýně a její klientské centrum a management sídlí v Brně v České republice. IES se specializuje na hodnocení a certifikaci všech typů vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů a lektorů v mezinárodním měřítku. Certifikace zahrnuje vysoké školy, univerzity a jejich fakulty, vyšší odborné školy, středoškolské instituce, základní školy, jazykové školy, vzdělávací agentury a vzdělávací sekce komerčních i nekomerčních organizací.

Jaký má pro nás certifikace význam?

  1. Umožníte svým studentům získat mezinárodní certifikát a usnadníte jim tím uplatnění na trhu práce
  2. Zařadíte se mezi certifikované instituce, zvýšíte svůj kredit v mezinárodním měřítku, získáte konkurenční výhodu a veřejnost upozorníte na přednosti své školy

Co je mezinárodní certifikát IES?

Mezinárodní certifikát IES je doklad, který může získat pouze absolvent certifikované školy a certifikovaného vzdělávacího programu. Tento certifikát je standardně vydáván v angličtině a úředním jazyce konkrétní země. Na požádání je možné certifikát vydat i v dalších světových jazycích. Certifikát obsahuje identifikační údaje držitele, absolvovaný vzdělávací program, název a místo absolvované školy a certifikační stupeň obsahující rating absolvované školy. Certifikát obsahuje ochranné prvky. K certifikátu může být vydán profil absolventa, což je přehled klíčových znalostí a dovedností držitele certifikátu. Tento dokument tedy obsahuje další cenné informace pro zaměstnavatele.Ukázku certifikátu i všechny jeho aktuální překlady do světových jazyků najdete na této stránce pod odkazem Certifikát.

Proč našim absolventům nestačí pouze náš doklad o ukončeném vzdělání?

Protože Váš doklad informuje o tom, co absolvent vystudoval a s jakým prospěchem, ale  mezinárodní certifikát IES informuje i o úrovni Vaší školy. Váš absolvent získá pro budoucího zaměstnavatele ucelenou informaci, která ho může zvýhodnit před konkurenty na pracovní pozici.

Jak probíhá certifikační proces školy?

Vždy je certifikována vzdělávací instituce jako celek (v případě univerzit jednotlivé fakulty) a zvlášť její vzdělávací programy (studijní obory, specializace). Není nutné certifikovat všechny fakulty nebo všechny vzdělávací programy. Po podpisu smlouvy o spolupráci škola obdrží materiály pro certifikaci. Tyto podklady jsou specifikovány na této stránce pod odkazem Postup pro získání certifikátu. Certifikace je realizována na základě písemných podkladů a fotodokumentace. Po ukončení certifikačního řízení certifikovaná instituce obdrží podrobnou zprávu s přiděleným ratingem, který se v průběhu spolupráce může měnit na základě pravidelného ověřování úrovně instituce. Certifikační proces trvá přibližně 3 měsíce od podpisu smlouvy. Z toho asi 6 – 8 týdnů potřebuje škola na přípravu podkladů a IES certifikaci ukončí do 1 měsíce po obdržení těchto podkladů.

Jak je certifikace školy nákladná?

Aktuální cenové podmínky jsou uvedeny na této stránce pod odkazem Ceník. Certifikace vzdělávacích programů (studijních oborů) je zdarma. Vždy je účtován měsíční správní poplatek, a to po celou dobu spolupráce. V případě univerzit je měsíční správní poplatek hrazen za každou certifikovanou fakultu zvlášť.

Jaké propagační a informační materiály škola po certifikaci dostane?

Každá certifikovaná instituce obdrží logo IES a grafickou certifikační značku spolu s manuálem pro prezentaci certifikace. Samozřejmě obdrží i certifikát instituce (formát A3), vlaječku IES, informační banner a vybere si některý z informačních panelů (formát A1). Škola si může objednat i další prezentační materiály, např. roll-up, žulovou desku na budovu a stožárovou vlajku.

Kdy škola začíná platit měsíční správní poplatek?

Po skončení certifikačního procesu.

Jak se účtují poplatky?

Všechny poplatky jsou vyúčtovány řádnou fakturou.

Kdo tiskne certifikáty IES pro absolventy?

Certifikáty tiskne IES na základě objednávky certifikované instituce. Certifikáty jsou zasílány hromadně certifikované instituci. Certifikát nikdy nemůže objednat sám absolvent, objednávku zasílá vždy škola, která je garantem absolvování studia žadatele.

Kdo platí certifikáty pro absolventy?

Často si je platí absolventi sami, ale jsou školy, které na certifikát studentům přispívají prostřednictvím nadací, různých motivačních programů apod. Některé školy zřizují fondy, kde si studenti po dobu studia spoří. Jazykové školy a vzdělávací agentury většinou zahrnují náklady na mezinárodní certifikát IES automaticky do výše školného nebo kurzovného.

Za jak dlouho dostaneme objednané certifikáty?

IES ihned po obdržení objednávky vystavuje fakturu. Po jejím zaplacení jsou certifikáty expedovány nejpozději do 48 hodin. Certifikáty Vám můžeme dodat ještě před slavnostním vyřazením absolventů.

Jak dlouho platí certifikace?

Certifikace platí po dobu spolupráce s IES . U certifikovaných institucí je rating každoročně zdarma ověřován prostřednictvím aktualizačního dotazníku. Pokud jsou v prvních 3 letech sledované údaje bez výrazných výkyvů, přechází se na ověřování ratingu ve 2letém cyklu.

Mají certifikáty IES mezinárodní platnost?

Za dobu existence mezinárodní certifikáty IES získaly významnou pozici. Nenahrazují sice nostrifikační dokumenty, ale podle ohlasů držitelů jsou trhem práce akceptovány. Je to i z toho důvodu, že jsou mezinárodně srozumitelné, protože jsou vydávány v angličtině a úředním jazyce konkrétní země. Navíc je možné certifikát získat i v dalších světových jazycích.

Mezinárodní certifikáty IES jsou určeny hlavně zástupcům ekonomické sféry a jsou vydávány již od roku 1997. Každý rok vydáme několik tisíc certifikátů. Certifikáty se dostávají do rukou zaměstnavatelů v Evropě, USA, Austrálii a také Asii.

IES zasílá informace o certifikaci a mezinárodních certifikátech velkému množství institucí. Seznamy informovaných subjektů najdete na této stránce pod odkazem Uplatnění certifikátů.

Může certifikát získat každý student?

Ano, podmínkou IES je absolvování studia (výborný prospěch není jediným předpokladem pro dobré uplatnění v praxi). Některé školy svým nejlepším studentům dávají certifikát zdarma a hradí jej ze svých prostředků (fondy, sdružení apod.) Záleží zcela na filozofii školy, jaká kritéria zvolí pro získání certifikátu. 

Existuje databáze certifikovaných škol?

Ano, na této stránce pod odkazem Certifikované školy. Zde můžete vyhledat certifikované instituce podle států.