Certifikované školy

Přehled všech certifikovaných škol

Zobrazovány jsou pouze instituce, které jsou aktuálně zapojeny do projektu.

Střední zdravotnická škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice
Střední zdravotnická škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice
Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice, Slovakia
Web: http://www.kukucinka.sk/


V školskom roku 2008/2009 budú aktivované v dennej forme štúdia študijné odbory: zdravotnícky asistent, masér, zdravotnícky záchranár a diplomovaný fyzioterapeut. V štúdiu popri zamestnaní budú aktivované študijné odbory zdravotnícky záchranár a zdravotnícky asistent. Odbornosť školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Škola je vybavená desiatimi odbornými učebňami. Z nich v dvoch sa vyučujú predmety komplexu ošetrovateľstva. V ďalších odborných učebniach sa vyučujú odborné medicínske predmety, predmety fyzioterapeutické a masáže, pedagogika, psychológia a sociológia, prvá pomoc, fyzikálne vyšetrenia, prírodovedné predmety, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, cudzie jazyky. Škola má jedno laboratórium na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie a telocvičňu s posilňovňou a tiež školský dvor s ihriskom. Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk. Pôsobia tu krúžky: internet a florbal. Žiaci sa zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti, aktivít zameraných na protidrogovú tematiku, dobrovoľné darcovstvo krvi, program boja proti AIDS, rakovinových ochorení a ďalších humánnych aktivít. Absolvujú množstvo odborných exkurzií a seminárov. Dobre vybavené školské knižnice vrátane odbornej knižnice umožňujú žiakom rozširovať svoje odborné vedomosti samoštúdiom. Škola nemá vlastný domov mládeže ani jedáleň. Žiaci školy majú možnosť ubytovania a stravovania sa v DM na ul. Považská 7, Medická 2, Werferova 10 v Košiciach. Možnosť stravovania žiakov je aj v SOU stavebnom na Kukučínovej ulici.