Certifikované školy

Přehled všech certifikovaných škol

Zobrazovány jsou pouze instituce, které jsou aktuálně zapojeny do projektu.

Střední zdravotnická škola, Kukučínova 40, Košice
Střední zdravotnická škola, Kukučínova 40, Košice
Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice, Slovakia
Web: http://www.kukucinka.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szskukucinova/


V školskom roku 2008/2009 budú aktivované v dennej forme štúdia študijné odbory: zdravotnícky asistent, masér, zdravotnícky záchranár a diplomovaný fyzioterapeut. V štúdiu popri zamestnaní budú aktivované študijné odbory zdravotnícky záchranár a zdravotnícky asistent. Odbornosť školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Škola je vybavená desiatimi odbornými učebňami. Z nich v dvoch sa vyučujú predmety komplexu ošetrovateľstva. V ďalších odborných učebniach sa vyučujú odborné medicínske predmety, predmety fyzioterapeutické a masáže, pedagogika, psychológia a sociológia, prvá pomoc, fyzikálne vyšetrenia, prírodovedné predmety, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, cudzie jazyky. Škola má jedno laboratórium na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie a telocvičňu s posilňovňou a tiež školský dvor s ihriskom. Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk. Pôsobia tu krúžky: internet a florbal. Žiaci sa zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti, aktivít zameraných na protidrogovú tematiku, dobrovoľné darcovstvo krvi, program boja proti AIDS, rakovinových ochorení a ďalších humánnych aktivít. Absolvujú množstvo odborných exkurzií a seminárov. Dobre vybavené školské knižnice vrátane odbornej knižnice umožňujú žiakom rozširovať svoje odborné vedomosti samoštúdiom. Škola nemá vlastný domov mládeže ani jedáleň. Žiaci školy majú možnosť ubytovania a stravovania sa v DM na ul. Považská 7, Medická 2, Werferova 10 v Košiciach. Možnosť stravovania žiakov je aj v SOU stavebnom na Kukučínovej ulici.