Špecifikácia typov škôl

Vysoká škola je univerzitná alebo neuniverzitná. Univerzitná vysoká škola uskutočňuje magisterské alebo doktorské programy. Univerzitná vysoká škola sa delí na fakulty, ktoré sú v rámci projektu Certificate certifikované samostatne. Neuniverzitná vysoká škola uskutočňuje prevažne bakalárske študijné programy. Neuniverzitná vysoká škola sa nedelí na fakulty.

Vyššia odborná škola poskytuje v jednotlivých študijných oboroch vyššie odborné vzdelanie. Štúdium je ukončené absolutóriom. Absolvent má právo používať za menom označenie absolventa vyššej odbornej školy. Denné štúdium trvá najmenej 2 a najviac 3,5 roku. Diaľkové štúdium trvá najmenej 3 a najviac 4 roky.

Stredné školy poskytujú žiakom rôzne formy stredoškolského vzdelania a vyššie odborné vzdelanie. Pripravujú ich na výkon povolania a na štúdium na vysokých školách. Stredné školy sa delia na tieto druhy: stredná odborná škola, gymnázium, stredné odborné učilište.

Stredná odborná škola pripravuje predovšetkým na výkon odborných činností, hlavne technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálne právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych. Pripravuje taktiež na štúdium na vysoké škole. Denné štúdium trvá najviac 4 roky.

Gymnázium je všeobecne vzdelávacia škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Gymnázium má štyri, šesť alebo osem ročníkov.

Stredné odborné učilište realizuje učebné a študijné obory. Učebné obory pripravujú na výkon robotníckych povolaní a sú ukončené záverečnou skúškou. Študijné obory pripravujú na výkon niektorých náročných robotníckych povolaní a niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Študijné obory sú ukončené maturitnou skúškou.

Jazyková škola realizuje výučbu jazykov v kurzoch rôznej dĺžky. Pre účely certifikácie musí byť jasne špecifikovaný obsah výučby (učební plán) a hodinové dotácie.

Vzdelávacia agentúra realizuje výučbu formou kurzov rôznej dĺžky v rôznych oblastiach vzdelávania. Pre účely certifikácie musí byť jasne špecifikovaný obsah výučby (učebný plán) a hodinové dotácie. Najkratší kurz nesmie mať menej ako päť vyučovacích hodín.