Specyfikacja typów szkół

Szkoła wyższa ma charakter uniwersytecki (akademicki) lub nieuniwersytecki (nieakademicki). Wyższa szkoła typu uniwersyteckiego realizuje studia magisterskie lub doktorskie. Wyższa szkoła typu uniwersyteckiego jest dzielona na wydziały, których certyfikację można w ramach projektu "Certificate" przeprowadzać oddzielnie. Wyższa szkoła typu nieuniwersyteckiego realizuje w przeważającej mierze studia licencjackie. Wyższa szkoła typu nieuniwersyteckiego nie jest dzielona na wydziały.

Specjalistyczna szkoła pomaturalna daje w poszczególnych kierunkach studiów specjalistyczne wykształcenie pomaturalne. Ukończeniem studiów jest uzyskanie absolutorium. Absolwentowi przysługuje prawo do używania za nazwiskiem oznaczenia absolwenta specjalistycznej szkoły pomaturalnej. Studia dzienne trwają minimalnie 2 lata a maksymalnie 3,5 roku. Studia zaoczne trwają minimalnie 3 a maksymalnie 4 lata.

Szkoły średnie oferują uczniom różne formy kształcenia na poziomie średnim oraz różne formy specjalistycznego kształcenia pomaturalnego. Przygotowują do wykonywania zawodu i do studiów w szkołach wyższych. Szkoły średnie dzieli się na następujące typy: średnia szkoła specjalistyczna, liceum, średnia szkoła zawodowa.

Średnia szkoła specjalistyczna przygotowuje głównie do wykonywania specjalistycznych zawodów przede wszystkim w dziedzinach techniki i gospodarki, ekonomiki, pedagogiki, służby zdrowia, opieki społecznej, administracji, sztuki i kultury. Przygotowuje także do studiów w szkole wyższej. Studia dzienne trwają maksymalnie cztery lata.

Liceum jest szkołą ogólnokształcącą, która przygotowuje przede wszystkim do studiów w szkołach wyższych. Liceum ma cztery, sześć lub osiem klas.

Średnia szkoła zawodowa realizuje programy kształcenia zawodowego oraz kształcenia w kierunkach studiów. Programy kształcenia zawodowego przygotowują do wykonywania zawodów robotniczych i są ukończone egzaminem końcowym. Kierunki studiów przygotowują do wykonywania niektórych specjalistycznych zawodów robotniczych i niektórych czynności techniczno-gospodarczych o charakterze produkcyjnym. Kierunki studiów ukończone są egzaminem maturalnym.

Szkoła języków przeprowadza nauczanie języków w ramach różnej długości kursów. Do celów certyfikacji należy dokładnie wyspecyfikować treść nauczania (plan nauczania) i liczbę godzin lekcyjnych.

Agencja edukacyjna przeprowadza działalność edukacyjną w formie różnej długości kursów z różnych dziedzin kształcenia. Do celów certyfikacji należy dokładnie wyspecyfikować treść nauczania (plan nauczania) i liczbę godzin lekcyjnych. Najkrótszy kurs nie może mieć poniżej pięciu godzin lekcyjnych.