• slide
  • slide

Profil IES

Spółkę International Education Society (IES) założono w 1997 r. W czasie swojego istnienia została znaczącą instytucją, która specjalizuje się wyłącznie w certyfikacji podmiotów edukacyjnych, przede wszystkim szkół wyższych i średnich oraz instytucji kształcenia ustawicznego.


Membership in International Chamber of Commerce

IES has become a member of International Chamber of Commerce. Our goal is wider support of IES project between employers.


 Historia projektu Certificate

IES założono jako następcę programu Wspólnot Europejskich YOUTH. W latach 1993-1996 programem zarządzano i wspierano go finansowo w ramach projektu PHARE. Realizowano go jako wspólny projekt Wielkiej Brytanii, Polski, Irlandii i Republiki Czeskiej.

Program YOUTH był koordynowany przez centralę OUVERTURE w Glasgow, pomocy metodycznej udzielało zaś biuro ECOS-OUVERTURE w Budapeszcie. W ramach programu YOUTH badano problematykę wchodzenia absolwentów różnych typów instytucji edukacyjnych na rynek pracy. Efektem tych badań było m.in. ustalenie faktu, że jednym z głównych minusów jest brak międzynarodowego dokumentu-certyfikatu, który ułatwi swojemu posiadaczowi znalezienie miejsca zarówno na międzynarodowym, jak i krajowym rynku pracy, oraz dostarczy pracodawcom cennych informacji, których nie zawierają klasyczne świadectwa ani inne zaświadczenia. Na podstawie tych ustaleń opracowano projekt Certificate.


Główna działalność IES

1/ IES realizuje projekt Certyficate, w ramach którego przeprowadza się ocenę i certyfikację podmiotów edukacyjnych oraz ich kieruków kształcenia.

2/ IES wydaje międzynarodowe certyfikaty zainteresowanym absolwentom certyfikowanych podmiotów. Certyfikaty służą do ułatwienia wejścia na krajowy i międzynarodowy rynek pracy.

3/ IES wydaje międzynarodowe certyfikaty pedagogom i lektorom certyfikowanych i niecertyfikowanych instytucji, a także samodzielnym lektorom.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com