Specifikace škol

Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Vysoká škola univerzitní uskutečňuje magisterské nebo doktorské programy. Vysoká škola univerzitní se člení na fakulty, které jsou v rámci projektu Certificate certifikovány samostatně. Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje převážně bakalářské studijní programy. Vysoká škola neuniverzitní se nečlení na fakulty.

Vyšší odborná škola poskytuje v jednotlivých studijních oborech vyšší odborné vzdělání. Studium je ukončeno absolutoriem. Absolvent má právo užívat za jménem označení absolventa vyšší odborné školy. Denní studium trvá nejméně 2 a nejvíce 3,5 roku. Dálkové studium trvá nejméně 3 a nejvíce 4 roky.

Střední školy poskytují žákům různé formy středoškolského vzdělání a vyšší odborné vzdělání. Připravují je pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. Střední školy se člení na tyto druhy: střední odborná škola, gymnázium, střední odborné učiliště.

Střední odborná škola připravuje především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských, ekonomických, pedagogických, zdravotnických, sociálně právních, správních, uměleckých a kulturních. Připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá nejvýše čtyři roky.

Gymnázium je všeobecně vzdělávací škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Gymnázium má čtyři, šest nebo osm ročníků.

Střední odborné učiliště realizuje učební a studijní obory. Učební obory připravují pro výkon dělnických povolání a jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Studijní obory připravují pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru. Studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou.

Jazyková škola realizuje výuku jazyků v kurzech různé délky. Pro účely certifikace musí být jasně specifikován obsah výuky (učební plán) a hodinové dotace.

Vzdělávací agentura realizuje výuku formou kurzů různých délek v různých oblastech vzdělávání. Pro účely certifikace musí být jasně specifikován obsah výuky (učební plán) a hodinové dotace. Nejkratší kurz nesmí mít méně než pět vyučovacích hodin.