Спецификация на видовете училище

Висшето училище е университетски или неуниверситетски тип. Висшето училище от университетски тип осъществява магистърски или докторски програми. Висшето училище от университетски тип се дели на факултети, които в рамките на проекта Certificate се сертифицират самостоятелно. Висшето училище от неуниверситетски тип не се дели на факултети.

Полувисшето училище предоставя в рамките на отделните специалности полувисше образование. Обучението завършва с държавен изпит. Абсолвентът има право да използва след името си титла абсолвент на полувисше училище. Редовното обучение продължава най-малко 2, най-много 3,5 години. Дистанционното обучение трае най-малко 3, най-много 4 години.

Средните училища предоставят на учениците различни форми на средно образование и полувисше образование. Подготвят ги за постъпване на работа и за обучение във висшите училища. Средните училища се делят на следните видове: средно специализирано училище, гимназия, средно професионално училище.

Средното специализирано училище дава подготовка най-вече за извършването на специализирани дейности, най-вече техническоикономически, икономически, педагогически, медицински, социално-правови, административни, художествени и културни. Подготвят и за обучение във висшите училища. Редовното обучение трае на-много четири години.

Гимназията е общообразователно училище, което подготвя главно за следване във висшите училища. Обучението в гимназията трае четири, шест или осем години.

Средно професионално училище реализира практически и учебни специалности. Практическите специалности подготвят за работнически професии и завършват с изпит. Учебните специалности продготвят за работа по някои по-трудни работнически професии и някои техническо-икономически дейности и работа. Учебните специалности завършват с матура.

Езиковата школа реализира обучение по езици в курсове с различно времетраене. За целите на сертификацията трябва да бъде изрично посочено съдържанието на учебния материал (учебния план) и хорариумът.

Образователната агенция реализира обучение под формата на курсове с различно времетраене в различни образователни области. За целите на сертификацията трябва да бъде изрично посочено съдържанието на учебния материал (учебния план) и хорариумът. Най-краткият курсс не трябва да има по-малко от пет учебни часа.